Országgyűlési képviselők választása 2014: szavazókörök

 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/92/571-032, fax: 06/92/571-033
Email: pmhivatal@zalalovo.hu

 

Szám:  1422-3/2013.

 

HATÁROZAT

Csöde Község Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Csöde Község szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

- 001 szavazókör: Önkormányzat épülete Csöde, Kossuth L. u. 21.

A teljes település a 001. körzethez van besorolva, a szavazókör területi beosztását, a választópolgárok számát a határozat mellékletét képező körzetleíró lista tartalmazza.

Elrendelem a határozat Csöde Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.csode.hu), Csöde Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Csöde Község Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.). A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést a Területi Választási Iroda Vezetője (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

 A Ve. 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. Ugyanezen törvény 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását valamint  a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazásra kijelölt szavazókörét is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Zalalövő, 2013. július 24.

                                                           Gáspárné Tóth Zsuzsanna
                                                                            jegyző

A határozat a mai napon közzétételre került.

 Zalalövő, 2013. július 24.

                                                            Gáspárné Tóth Zsuzsanna
                                                                            jegyző

Vissza